Nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ

I. Nghiên cứu cơ bản
II. Nghiên cứu thiết kế mới, cải tiến, nâng cấp hệ thống công nghệ, thiết bị sử dụng các công vụ tính toán, mô phỏng, thực nghiệm
III. Nghiên cứu các giải pháp và ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại vào thực tế sản xuất
IV. Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học khác
02553.697.679