Xử lý nước sinh hoạt và nước thải công nghiệp

1. Tư vấn và thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị, hệ thống nước sạch sinh hoạt, nước cung ứng cho công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp
2. Tư vấn và thực hiện cải tiến, nâng cấp, bảo trì thiết bị, hệ thống nước sạch sinh hoạt, nước cung ứng cho công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp
02553.697.679